1. Przedszkole i Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt „Horyzonty” oraz Szkoła Podstawowa dla Chłopców „Skrzydła” prowadzone przez Fundację STERNIK-Poznań (dalej: Fundacja) powstały w 2008 roku z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli pragnących stworzyć ofertę edukacyjną wysokiej jakości: spersonalizowaną, całościową i spójną, opartą na indywidualnym podejściu do ucznia, poszanowaniu jego wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej i jej życia.

2. Personalizacja kształcenia w szkołach STERNIKA pomaga każdemu uczniowi utwierdzić się w pozytywnych wartościach przekazywanych mu przez rodziców, nauczyć się dobrze korzystać z własnej wolności, rozwinąć cnoty ludzkie potrzebne do harmonijnego i pełnego szacunku współżycia ze wszystkimi ludźmi oraz dobrze wykonywać swoją pracę, oddając swe talenty na służbę dobru wspólnemu. Personalizacja kształcenia w praktyce polega na indywidualnej opiece nad każdym uczniem sprawowanej przez nauczyciela – tutora.

3. Placówkami edukacyjnymi Fundacji (docelowo) są koedukacyjne przedszkole oraz szkoły dla dziewcząt i szkoły dla chłopców na wszystkich poziomach kształcenia.

4. Z woli rodziców i nauczycieli – założycieli szkół – korzystających z prawa do zakładania placówek edukacyjnych i wyboru modelu wychowawczego dla swych dzieci wszystkie zajęcia w szkołach Fundacji prowadzone są w zgodzie z zasadami wiary katolickiej i w poszanowaniu wolności sumień.

5. Zajęcia formacyjne i opieka duszpasterska oferowana rodzicom, nauczycielom, pracownikom oraz uczniom szkół Fundacji zostały powierzone kapłanom z Prałatury Opus Dei. Kapłani ci odpowiadają za tę opiekę osobiście i nie reprezentują Prałatury w sposób instytucjonalny.

6. Praca edukacyjna w szkołach Fundacji ukierunkowana jest na rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i kreatywnego działania oraz na ćwiczenie samodyscypliny uczniów w wypełnianiu swoich obowiązków. Dąży się do szerokiego rozwoju możliwości każdego ucznia, poprzez wychowanie, różne formy pomocy i indywidualnie dostosowane sposoby nauczania. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój fizyczny i edukację sportową uczniów oraz na kształtowanie wrażliwości estetycznej.

7. Języki obce są niezbędnym narzędziem komunikacji w Europie i na całym świecie. Język angielski jest nauczany bardzo intensywnie od najmłodszych lat. Obok języka angielskiego prowadzone są zajęcia z języka hiszpańskiego

8. Rodzice, nauczyciele, uczniowie i wszyscy stanowiący wspólnotę wychowawczą szkół Fundacji STERNIK – Poznań podzielają te Zasady i uczestniczą w tym wspólnym przedsięwzięciu edukacyjnym, zarazem unowocześniając je i rozwijając w ramach własnego zakresu odpowiedzialności.

 

PIERWSZOPLANOWA ROLA RODZICÓW

9. Z natury niezbywalne prawo i odpowiedzialność za wychowanie dzieci spoczywa na rodzicach. Szkoła pomaga rodzicom, jako niezastąpionym i podstawowym wychowawcom, w wypełnianiu ich zadań.

10. Odpowiedzialność rodziców obejmuje wszystkie aspekty wychowania. Wysoki poziom kształcenia jest możliwy tylko wtedy, gdy rodzina i szkoła przyjmują te same wartości i zasady wychowawcze.

11. Każda szkoła utrzymuje żywy, ścisły i stały kontakt z rodzicami swych uczniów szczególnie poprzez rozmowy tutora ucznia z jego rodzicami. Ponadto rodzicom oferowane są różnorodne środki kształcenia i doradztwa: wykłady z zakresu wiedzy o wychowaniu, kursy, konferencje, konsultacje w zakresie doboru odpowiednich lektur oraz inne środki formacji osobistej, mające na celu wspomaganie ich w wychowaniu swych dzieci.

12. Szkoła aktywnie zachęca rodziców do nawiązywania wzajemnych relacji między rodzinami i wymiany doświadczeń wychowawczych.

 

NAUCZYCIELE ORAZ PERSONEL NIEUCZĄCY

13. Nauczyciele podejmujący pracę w placówkach Fundacji znają niniejsze Zasady i przestrzegają ich, zobowiązują się do ich wypełniania w swojej codziennej pracy oraz akceptują szczególny charakter szkół.

14. Nauczyciele starają się:

a. wykonywać swoją pracę i zadania w duchu służby i dla dobra każdego ucznia, rodziny, szkoły oraz całego społeczeństwa,

b. dbać o własne doskonalenie osobiste i zawodowe,

c. współpracować ściśle ze szkołą w realizowaniu przyjętego w niej programu wychowawczego,

d. pracować zespołowo nad wyznaczaniem kierunków procesu kształcenia, dzieląc się doświadczeniami oraz biorąc czynny udział w badaniu i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

15. Każdy nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą, ponieważ funkcje te powinny być zawsze ze sobą harmonijnie łączone. Merytoryczna pomoc uczniom jest zadaniem wszystkich nauczycieli. Jednakże nauczyciele-tutorzy (indywidualni opiekunowie rodziny) są w sposób szczególny odpowiedzialni za współpracę z rodzicami w procesie wychowania ich dziecka.

16. Nauczyciel wykorzystuje codzienne zdarzenia w klasie do wychowywania uczniów, wspierając ich pozytywne nawyki i skłonności, zaś w zachowaniach negatywnych dostrzegając możliwość poznania ucznia i zachęcania go do poprawy.

17. Personel nieuczący pełni ważną rolę w szkole poprzez wspieranie ustalonych celów wychowawczych oraz osobiste świadectwo spójnego życia i dobrze wykonanej pracy.

 

UCZNIOWIE

18. Szkoła jest dla uczniów ich miejscem pracy, w którym zdobywają wiedzę z przedmiotów objętych programem nauczania i rozwijają umiejętności, a wraz z nimi swoją osobowość. Praca ta, oprócz tego, że jest doskonałym środkiem wychowawczym, powinna być traktowana przez uczniów jako ich niezmiernie ważny obowiązek, a także prawo.

19. Przedszkole i szkoły Fundacji starają się o wszechstronne, holistyczne kształcenie każdego ucznia, obejmujące całość osoby ludzkiej: ciało, umysł, wolę, uczucia oraz wymiar duchowy.

20. Kształcenie w placówkach Fundacji zmierza do wychowania osoby wolnej, świadomej odpowiedzialności za stałe rozwijanie swych zdolności, o prawidłowo ukształtowanym sumieniu i wrażliwości estetycznej, potrafiącej sprostać wymogom wiary i rozumu, zdolnej do bezinteresownego podejmowania zobowiązań, z zapałem do przezwyciężania trudności i stałej pracy nad sobą, odpowiedzialnej i solidarnej, przedsiębiorczej, z inicjatywą w życiu osobistym i społecznym.

21. Uczniowie dobrowolnie uznają, że zachowywanie porządku, punktualności, czystości i kultury osobistej są sposobem przyczyniania się do tworzenia odpowiedniej atmosfery w szkole, a także formą służby drugiemu człowiekowi.

 

Fundacja STERNIK – Poznań jest partnerem działającego od 2003 roku Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK oraz współpracuje z podobnymi ośrodkami edukacyjnymi w sześciu innych miastach Polski (w sumie siedem miast z szesnastoma placówkami z ponad 2500 uczniów) oraz wieloma w Europie.

 

Model wychowawczy realizowany w placówkach STERNIKA stosowany jest w 38 krajach świata. Ogółem w tym stylu edukacji działa już ponad 500 szkół.