Częste pytania

Na czym konkretnie polega wizja dobrego wychowania realizowanego w STERNIKu?

Rodzice zgadzają się co do tego, że podstawą wychowania jest naturalna rodzina oparta na trwałym związku mężczyzny i kobiety. W pierwszych latach dziecka rodzice przez przykład i wymagania pozwalają dzieciom na kształtowanie osobowości, zainteresowań, rozwijanie talentów. W kolejnych latach pojawiają się nowe podmioty – przedszkole i szkoła. Jednak to rodzice nadal grają „pierwsze skrzypce” w procesie wychowania. Nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych STERNIKa służą jedynie fachową pomocą w tym procesie. Wykorzystują oni wiedzę o okresach rozwojowych dziecka, jego obserwację w środowisku rówieśniczym, rozwijają te umiejętności i talenty, które wymagają profesjonalnych narzędzi. Jednocześnie nie zatrzymują tej wiedzy dla siebie, a dzielą ją z rodzicami tak, by praca wychowawcza przebiegała równolegle w domu i w szkole. To pozwala w jasny i przyjazny sposób przekazać dziecku najważniejsze wartości i zbudować mocny fundament na przyszłe, dorosłe życie.

Jak w praktyce wygląda budowanie tego fundamentu i dzielenie się wiedzą?

Na zapewnienie dziecku możliwości wzrastania i kształtowania siebie jako człowieka dojrzałego, żyjącego aktywnie i twórczo w społeczeństwie pozwala koncepcja wychowania całościowego, czyli edukacji spersonalizowanej. Obejmuje ona pięć najważniejszych obszarów:

  • rozum – dążenie do prawdy;
  • wolę – dążenie do dobra;
  • emocje – dojrzałą osobowość;
  • ciało – narzędzie czynienia dobra;
  • ducha – otwarcie na transcendencję, nawiązywanie osobistej relacji z Bogiem i innymi.

Rodzice aktywnie włączają się w cały proces. Uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach (np. jasełka, Dzień Matki, Dzień Ojca, święta szkół), przygotowując je wspólnie z dziećmi lub we własnym gronie, jako niespodziankę dla dzieci i przykład zabawy i pracy ze swoimi rówieśnikami – innymi rodzicami.

Aby dzielić się wiedzą o procesie rozwoju dziecka, jego meandrach, problemach, które się napotyka i sposobach rozwiązywania tychże, szkoły organizują rodzicom bezpłatne wykłady ze specjalistami. Spotkania te często nie są jednie przekazaniem wiedzy akademickiej, ale opierają się na doświadczeniu prelegentów zdobytym, czy to podczas praktyki zawodowej, czy to osobistej. Dzięki kontaktom z innymi rodzinami istnieją również możliwości wymiany doświadczeń między samymi rodzicami, a wspólne działania wymagane programem poszczególnych palcówek edukacyjnych stwarzają też wiele możliwości spotkań i rozmów.

Co łączy ludzi tworzących Fundację STERNIK?

Fundację tworzą rodzice i nauczyciele pragnący dobrze i kompetentnie wychowywać dzieci. Ten wspólny mianownik łączy ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk i grup zawodowych, mających różne zainteresowania i tworzących bardzo różnorodne rodziny, z których każda jest jedyna w swoim rodzaju.

W jaki sposób rodziny w STERNIKu kontaktują się ze sobą?

Na co dzień ważną rolę łącznika między rodzinami spełniają Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK). Znają model STERNIKa, troszczą się o przepływ informacji między rodzicami, ułatwiają wzajemny kontakt, często to z ich inicjatywy dochodzi do spotkań rodziców. Rodziny lepiej się wtedy poznają, chętniej podejmują też różne wspólne inicjatywy. Na Święto „Horyzontów” w 2014r. rodzice przygotowali dzieciom piosenki z Akademii Pana Kleksa – bajki z czasów ich dzieciństwa. Barwne i zabawne przedstawienie dało dużo radości samym aktorom oraz dzieciom, które rzadko mają możliwość oglądania swoich rodziców na scenie. Z kolei w „Skrzydłach” z okazji Dnia Matki synowie, oprócz części artystycznej, przygotowali z Tatusiami część kulinarną – piekli ciasta i komponowali sałatki, by uraczyć nimi robiące to na co dzień Mamy. Święta Szkół to coroczna tradycja, a w dużym stopniu przygotowywane są siłami rodziców. To też ma duże znaczenie wychowawcze. Dzieciom łatwiej jest dobrze pracować w grupie, kiedy widzą, że ich rodzice też pracują razem.

Czy Fundacja STERNIK – Poznań osiąga zyski ze swojej działalności?

Nie. Fundacja jest organizacją „non profit”, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga zysków. Głównymi przychodami Fundacji są dotacja oświatowa oraz wpływy z tytułu czesnego.

Rodziny, którym możliwości finansowe nie pozwalają na opłacanie czesnego w pełnej wysokości mają możliwość skorzystania z tzw. „indywidualnego ustalenia wysokości czesnego”. (Więcej w odpowiedzi na kolejne pytanie).

Jak ustalane jest czesne i na co jest przeznaczone?

Decyzję o wysokości czesnego w danym roku szkolnym podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. Łączna wartość czesnego za okres od września do czerwca danego roku szkolnego jest rozkładana na 12 równych rat, płatnych od września do sierpnia włącznie. Mechanizm takiego podziału czesnego, w którym 11. i 12. rata czesnego, dotycząca okresu od września do czerwca, jest płatna w miesiącach lipiec i sierpień, ściśle wynika z charakteru prowadzonej działalności. W każdym miesiącu roku Fundacja ponosi stałe koszty, głównie koszty wynagrodzeń dla nauczycieli i utrzymania budynków szkolnych. Wpływy czesnego w ramach 11. i 12. raty zapewniają środki na ich pokrycie.

Z czesnego pokrywane są wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół, jak np. wynagrodzenia nauczycieli, koszty utrzymania i wyposażenia placówek w niezbędne meble, sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne, itp.

Czy w placówkach Fundacji STERNIK – Poznań uczestniczą też Rodziny, których nie stać na opłacanie czesnego w pełnej wysokości?

Tak. Jednym z głównych założeń modelu edukacyjnego Fundacji STERNIK – Poznań, od początku jego funkcjonowania jest to, aby kryterium ekonomiczne nie było najważniejszym (lub w najgorszym wypadku jedynym) kryterium dołączenia Rodziny. Wypracowany sposób wsparcia Rodzin jest – jak dotąd – najskuteczniejszym sposobem wcielenia w życie tej zasady.

Rodzina może zwrócić się z wnioskiem o tzw. stypendium edukacyjne. Możliwość indywidualnych ustaleń „w dół” zależy ściśle od możliwości pozyskania dodatkowych środków na pokrycie deficytu, który powstaje w wyniku obniżenia opłaty. Deficyt ten jest pokrywany z utworzonego w tym celu funduszu edukacyjnego, w ramach którego gromadzone są potrzebne środki. Środki te pochodzą od osób, które zdecydowały się wspierać fundusz. Są to głównie rodziny, których dzieci uczęszczają do placówek Fundacji oraz pozostali darczyńcy. Każdy może włączyć do pracy na rzecz wsparcia tej inicjatywy – bądź poprzez szukanie sponsorów, bądź też poprzez osobisty wkład.

Czy istnieją indywidualne stypendia dla uczniów?

Deficyt budżetowy wynikający z niższych wpłat czesnego pokrywany jest z funduszu edukacyjnego. Zarząd Fundacji nie przyznaje natomiast stypendiów w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, to znaczy udzielania wsparcia finansowego danemu uczniowi na podstawie oceny statusu materialnego rodziny, bądź też wyników nauki. Fundacja STERNIK – Poznań jest dziełem Rodzin, które starają się solidarnie i na maksimum swoich możliwości pokryć koszty jego utrzymania. Stąd wynika koncepcja funduszu edukacyjnego, z którego pokrywany jest deficyt.

Co to jest RDS Poznań?

RDS Poznań to skrót od nazwy Rodzice dla Szkoły Poznań Sp. z o.o. Jest to spółka założona przez rodziców i Fundację STERNIK-Poznań. Spółka ma charakter non-profit (chociaż nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego). Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały zysk przeznacza na cele statutowe. Głównym celem funkcjonowania Spółki jest zarządzanie majątkiem placówek, wspieranie działalności Fundacji i gromadzenie kapitału, który jest wykorzystywany na budowę i rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Inwestycje te niejednokrotnie wymagają środków, które można uzyskać jedynie przy pomocy kredytu. Dla banku podstawą do jego udzielenia jest m.in. zgromadzony kapitał. Kapitał ten gromadzony jest właśnie w RDS Poznań.